Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

Tips for First time Online Business Owners-Gợi Ý Cho Những Người Chủ Lần Đầu Kinh Doanh Trực Tuyến

Tips for First time Online Business Owners-Gợi Ý Cho Những Người Chủ Lần Đầu Kinh Doanh Trực Tuyến

Lượt xem: 554
Chọn ngôn ngữ:

Tips for First-time Online Business Owners  - Những Gợi Ý Cho Những Người Chủ Lần Đầu Kinh Doanh Trực Tuyến 

So, you have finally decided to leave the 9 to 5 world and be in charge of your own destiny by starting an online business, but how do you start an online business? You must be just as confused as I was when I started developing my website 7 years ago. First things first, it is not going to be easy. Just because you will be sitting in front of your computer in your house does not mean it is easier than any regular job.
Vì vậy, cuối cùng bạn quyết định rời bỏ 9 đến 5 lĩnh vực và chịu trách nhiệm vận mệnh của bạn bằng cách bắt đầu việc kinh doanh trực tuyến, nhưng làm thế nào để bắt đầu công việc kinh doanh trực tuyến? Bạn chắc hẳn bối rối như tôi khi tôi bắt đầu phát triển trang web của mình 7 năm về trước. Điều quan trọng hơn cả những điều quan trọng khác, việc đó thực sự không hề dễ dàng. Chỉ bởi vì bạn sẽ ngồi trước màn hình máy tính ở nhà của bạn không có nghĩa công việc đó dễ dàng hơn so với bất kỳ công việc ổn định nào.  

Tips for first time online business owners

You need to have a passion for it, and you must show a certain level of dedication to it.
Bạn cần phải có niềm đam mê dành cho nó, và bạn phải thể hiện được một mức độ nhiệt huyết nhất định đối với nó. 
If you are ready to show great dedication and patience, then this might be able to help you out. I am here to share with you 4 tips for first-time online business owners. Keep them in your mind and use them to your advantage.
Nếu bạn sẵn sàng thể hiện sự nhiệt huyết và kiên trì sâu sắc, thì điều này có thể giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn. Tôi có mặt ở đây để chia sẻ với bạn 4 lời khuyên dành cho những người chủ kinh doanh trực tuyến. Hãy ghi nhớ và biến chúng thành lợi thế của bạn. 

4 tips for first time online business owners

4 Tips for first time online business owners: – 4 Lời Khuyên Cho Những Người Chủ Lần Đầu Kinh Doanh Trực Tuyến 

1. Prepare a significant amount of money: – Nothing good in this world is free; the sooner you understand this, the better it is. When it comes to starting an online business, you will need things such us website, hosting, plugins, themes, etc. They are not free, so prepare for a few expenses. If you cannot afford it all of a sudden, then consider taking a small loan. Taking loans has never been easy; all you need to have is a good credit report.
There are tons of lenders online who are looking for good clients, and if you have a good credit report, you can easily get approved for any online loan. One of the main reasons people do not have good credit report is because of collections. Collections can stay in your reports for several years, and it is not easy to remove them. 
1. Chuẩn bị một khoản tiền đáng kể: - Chằng có gì trên đời này là miễn phí cả; bạn càng hiểu điều này càng sớm càng tốt; Khi bạn bắt đầu kinh doanh trực tuyến, bạn sẽ cần nhiều thứ chẳng hạn như trang web, máy chủ, các tiện ích mở rộng, giao diện, v…v. Chúng hoàn toàn không miễn phí, vì vậy chuẩn bị cho một vài khoản chi phí. Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho tất cả mọi thứ đột xuất, thì hãy cân nhắc đến việc vay một khoản tiền nhỏ. Thực hiện việc vay nợ chưa bao giờ là dễ dàng cả; tất cả bạn cần phải có một báo cáo tín dụng tốt. 
Có rất nhiều người cho vay tiền trực tuyến đang tìm kiếm nguồn khách hàng, và nếu bạn có một báo cáo tín dụng tốt, bạn có thể được chấp nhận dễ dàng đối với bất kỳ khoản tiền vay nợ trực tuyến nào. Một trong những lý do chính mọi người không có báo cáo tín dụng tốt là bởi vì sự tích góp. Khoản tích góp bạn có thể giữ trong báo cáo của bạn vài năm, và không dễ dàng xóa bỏ.

Prepare a significant amount of money

2. Organize your assets: – When it comes to running a regular business, you need to organize your assets such as your office, distributions, etc. However, in online business world, your main assets are your website, hosting, social media accounts, etc. All these things must be kept in order. Your social media accounts and websites should have all the necessary keywords listed and must have a nice marketing plan. Always keep them up to date with the latest information regarding your company and you.
2. Sắp xếp tài sản của bạn: -Khi bắt đầu điều hành một công việc kinh doanh đều đặn, bạn cần sắp xếp tài sản của bạn chẳng hạn như văn phòng, phân phối, v…v. Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh trực tuyến, tài sản chính của bạn lại trang web, máy chủ, tài khoản mạng xã hội, v…v. Tất cả mọi thứ này đều phải được sắp xếp theo thứ tự. Các tài khoản mạng xã hội và trang web của bạn nên có tất cả từ khóa chính cần thiết được liệt kê và phải có một kế hoạch tiếp thị toàn diện. Luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bạn và công ty của bạn. 

Organize your assets

3. Do not ignore customer service: – One of the biggest mistakes that new entrepreneurs do is ignoring customer service. With so many transactions happening, you might forget about checking on your customers. Understand that people will be willing to return to your website if they have a good experience, so find a way to interact with your customers on a website. Try to use a live chat or at least provide them with an email address to answer all their queries and issues. Also, use social media as a tool to stay in touch with your customers.
3. Đừng lơ là dịch vụ chăm sóc khách hàng:-Một trong những lỗi mà doanh nghiệp mới gặp phải đó là không chú ý đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Có quá nhiều giao dịch kinh doanh diễn ra, có lẽ bạn quên mất việc kiểm tra các khách hàng của mình. Hiểu rằng mọi người sẽ sẵn lòng quay trở lại trang web của bạn nếu họ có một trải nghiệm tốt, vì vậy tìm cách để tương tác với khách hàng trên trang web. Cố gắng sử dụng một cuộc trò chuyện trực tuyến hoặc ít nhất cung cấp cho họ một địa chỉ email để giải đáp những thắc mắc và vấn đề của họ. Đồng thời, sử dụng mạng xã hội như một công cụ để giữ liên lạc với khách hàng. 

Care about customer service

4. Use Google Alerts: – As an online businessman, it is your job to protect your brand’s online reputation. Even small mistakes can taint your brand forever. Use google alerts to your advantage. Set-up a google alerts account for your brand so that you can see any mention about it. Have a set of rules and guidelines for social media, anyone posting there on your behalf must know what your business expects. Focus on dealing with customer complaints and be patient even if they are wrong.
4. Sử Dụng Công Cụ Thông Báo Google:-Là một nhà kinh doanh trực tuyến, công việc của bạn là bảo vệ danh tiếng thương hiệu trực tuyến của mình. Thậm chí những lỗi nhỏ cũng có thể hủy hoại thương hiệu của bạn vĩnh viễn. Sử dụng công cụ thông báo Google là lợi thế của bạn. Cài đặt một tài khoản thông báo Google cho thương hiệu của bạn để bạn có thể nhìn thấy bất kỳ lời nhắc nào về nó. Hãy đặt ra một bộ các quy tắc và hướng dẫn cho mạng xã hội, bất kỳ ai đăng bài ở đó thay bạn đều phải biết doanh nghiệp bạn mong muốn điều gì. Tập trung vào giải quyết những phàn nàn của khách hàng và kiên nhẫn ngay cả khi họ sai. 

Use Google Alerts

Conclusion:
Kết Luận:

There you go, these are the 4 tips for starting a new online business. Remember, the key to online business is simple dedication and patience. Nothing good will happen overnight, so be patient and don’t give up like 90% of people do. Goodluck!
Được rồi nhé, đây chính là 4 lời khuyên để bắt đầu kinh doanh trực tuyến. Hãy nhớ, chìa khóa để kinh doanh trực tuyến chỉ đơn giản là lòng nhiệt huyết và sự kiên trì. Chẳng có điều gì sẽ đến trong một sớm một chiều cả, vì vậy hãy thật kiên nhẫn và đừng từ bỏ như 90% mọi người. Chúc bạn may mắn!

Translator: Selena


Bình luận

Thống kê dịch Covid-19

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập